Εκτύπωση Εκτύπωση
Νέο ερευνητικό για τη DataScouting σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
07/10/2020
Νέο ερευνητικό για τη DataScouting σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Στο πλαίσιο της Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος", η οποία συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς (ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020) και Κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), υλοποιείται το έργο με τίτλο Πλατφόρμα διάχυσης οπτικοακουστικού υλικού ανοικτής πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης λόγου – OAVA (Open Access AudioVisual Archive using automatic speech recognition).
 
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης σε οπτικοακουστικό υλικό ανοικτής πρόσβασης βασισμένη σε βιβλιοθηκονομικά πρότυπα τεκμηρίωσης, η οποία θα παρέχεται δωρεάν προς το κοινό. Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός και η εκπαίδευση μοντέλων βαθιάς μάθησης για την ανάπτυξη αλγορίθμων αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας στα ελληνικά και αγγλικά." Με αυτό τον τρόπο είναι πιο κατανοητό στο ευρύ κοινό δίνοντας ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες.
 
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν οι φορείς DataSouting και το το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.