Εκτύπωση Εκτύπωση
Ανακοίνωση προμήθειας από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
24/11/2016
Ανακοίνωση προμήθειας από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι, θα προβεί στην προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν προσωπικώς ή ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο στην διεύθυνση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο Ερμής, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, υπ'όψιν κας Κατερίνας Στεφανίδου), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13.00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια πατήστε εδώ.